please add me to list.

Kathy Jenks (164KAJ@cosmos.wits.ac.za)
Mon, 7 Aug 1995 12:19:27 GMT + 2:00